Видео клип ОШ "Херој Радмила Шишковић" са YouTube.com

четвртак, 08. новембар 2007.

Наградни конкурс за основне и средње школе „КРЕАТИВНА ШКОЛА 2007/2008.“

Преносимо текст наградног конкурса за основне и средње школе „КРЕАТИВНА ШКОЛА 2007/2008.“


ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Фабрисова 10, 11000 Београд у сарадњи са Мicrosoft-oм расписује НАГРАДНИ КОНКУРС за основне и средње школе КРЕАТИВНА ШКОЛА 2007/2008.

Конкурс је намењен основним и средњим школама које у оквиру пројекта „Размена искустава коришћењем информационих технологија“ представљају примере добре праксе наставе и остваривање садржаја програма применом информационих технологија. Радови пристигли на Конкурс биће узети у обзир за формирање „Базе знања“ коју ће моћи да користе сви у образовању. Право учешћа на Kонкурсу имају тимови, који треба да буду састављени од три члана . Ако сте наставник (разредне или предметне наставе) или стручни сарадник и запослени сте у основним и средњим школама, ако примењујете новине у настави и желите да их поделите са колегама, позивамо Вас да пријавите тим на Конкурс и тиме допринесете размени примера добре праксе. Пријављеним наставницима је омогућена размена мишљења о Конкурсу на мрежном форуму сајта Завода. Потребно је да се сви заинтересовани тимови пријаве за учешће на Конкурсу регистровањем на сајту Завода.

Регистрација тимова основних школа

Основне школе

Средње школе

Регистрација тимова

07.11.2007.-14.12.2007.

03.12.2007.-25.01.2008.

Достављање радова

03.12.2007.-25.01.2008.

28.01.2008.-07.03.2008.

Рад би требало да представља приказ тематске целине која ће бити обрађена интердисциплинарно и која ће се реализовати на најмање три, а највише пет часова. Важно је да рад садржи новину у процесу наставе и учења, да буде применљив у педагошкој пракси, да повезује садржаје бар два предмета који се изучавају у току школовања и да омогућава активно учешће ученика у процесу наставе и учења. Рад би требало представити у задатом обрасцу PPT презентације, који се може преузети са сајта Завода. Величина презентације мора бити до 2MB (у зипованом или оригиналном PPT облику).

Резултати конкурса биће објављени до половине маја 2008. године. Свечана додела награда предвиђена је за крај школске године, у месецу јуну 2008 . За прва три најбоља рада (и за основне и средње школе) предвиђене су следеће награде:

  • Прва награда: Лаптоп за сваког члана тима.
  • Друга награда: Дигитална камера за сваког члана тима.
  • Трећа награда: Дигитални фотоапарат за сваког члана тима.

Најуспешнија основна школа и најуспешнија средња школа биће награђене штампачем. Све додатне информације могу се добити преко наведеног сајта Завода или на телефон Завода 011/208-19-08.

петак, 02. новембар 2007.

Конференција "Професионални развој запослених у образовању – стандарди професије"

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за учешће на Конференцији

„Професионални развој запослених у образовању – стандарди професије“

која ће се одржати у Сремским Карловцима, у хотелу „Дунав“, од 27. до 29.11. 2007. године.

Циљ Конференције је да пружи информације о досадашњим активностима у оквиру успостављања система професионалног развоја у образовном систему Републике Србије и земљама у окружењу. Конференција треба да допринесе размени знања и искуства при успостављању стандарда знања, вештина и способности наставника, васпитача и стручних сарадника – стандарда професије.

Уколико сте наставник, васпитач или стручни сарадник, односно запослени у образовању и сматрате да можете да дате свој допринос раду Конференције, молимо Вас да попуните пријавни формулар који можете преузети овде:

Пријавни формулар

Попуњен формулар послати на адресу: Завод за унапређивање образовања и васпитања/ Центар за професионални развој запослених, Фабрисова 10, 11 000 Београд, са назнаком „Пријава за учешће на конференцији – конкурс“, или на е-mail: sjesic@zuov.sr.gov.yu са назнаком – „Конкурс“.

Уколико будете изабрани на конкурсу, трошкови Вашег учешћа биће покривени од стране Завода, односно Пројекта који Завод реализује са Швајцарском агенцијом за развој и сарадњу (SDC).

Конкурс је отворен до 10. новембра 2007. године.

КОНКУРС за одобравање програма стручног усавршавања запослених у образовању и васпитању

На основу одредбе из члана 4. став 3. Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника (''Сл.гласник РС '', број 14/2004 и 55/2005), Завод за унапређивање образовања и васпитања расписује

КОНКУРС за одобравање програма стручног усавршавања запослених у образовању и васпитању

Документација за учешће на Конкурсу мора да садржи следеће прилоге:

1. попуњен формулар на највише осам страна куцаног текста А4 формата (у писаној и електронској форми-компакт диск) 2. резиме програма на једној страни куцаног текста А4 формата (у писаној и електронској форми-компакт диск) 3. детаљан опис садржаја и врста активности на највише 4 стране куцаног текста А4 формата (у писаној и електронској форми-компакт диск) 4. писана препорука установе која подржава програм 5. својеручно потписана изјава реализатора да ће изводити предложени програм, 6. доказ о уплати 5.000,00 динара на име покрића трошкова стручних и административно-техничких трошкова на текући рачун Завода број 840-2033666-42, сврха уплате ''учешће на конкурсу''

Писану препоруку из тачке 4. може издати само установа, стручно друштво, односно институција регистрована за обављање делатности у области образовања и васпитања. Конкурсну документацију је потребно попуњавати службеним писмом, користити фонт Times New Roman, величине 12, у Unicode распореду.

Формулар као саставни део документације и Водич кроз процедуру одобравања програма, налазе се на web-site www.zuov.sr.gov.yu. Учесници конкурса лично одговарају за тачност података унетих у формулар. Пријаве на конкурс могу се послати најкасније до 31. децембра 2007. године.

Потребна документа можете преузети овде:

Пријаве на конкурс искључиво слати препорученом пошиљком на адресу: Завод за унапређивање образовања и васпитања, Центар за професионални развој запослених у образовању, Фабрисова 10, 11000 Београд, уз назнаку ''за конкурс''.

Непотпуна и неблаговремено послата документација неће бити разматрана. О резултату конкурса Завод ће у писаној форми обавестити учеснике најкасније до 31.марта 2008. године.