Видео клип ОШ "Херој Радмила Шишковић" са YouTube.com

уторак, 04. новембар 2008.

КОНКУРС за одобравање програма стручног усавршавања запослених у образовању и васпитању за школску 2009/2010. годину

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
за одобравање програма стручног усавршавања запослених у образовању и васпитању за школску 2009/2010. годину

Документација за учешће на Конкурсу мора да садржи следеће прилоге: 1. попуњен формулар на највише осам страна куцаног текста А4 формата (у писаној и електронској форми - компакт диску) 2. резиме програма на једној страни куцаног текста А4 формата (у писаној и електронској форми - компакт диску) 3. детаљан опис садржаја и врста активности на највише 4 стране куцаног текста А4 формата (у писаној и електронској форми - компакт диску) 4. писана препорука установе која подржава програм 5. својеручно потписана изјава реализатора да ће изводити предложени програм, 6. доказ о уплати 6.000,00 динара на име покрића трошкова стручних и административно-техничких трошкова на текући рачун Завода број 840-2033666-42, сврха уплате „учешће на конкурсу“

Писану препоруку из тачке 4. може издати само установа, стручно друштво, односно институција регистрована за обављање делатности у области образовања и васпитања. Конкурсну документацију је потребно попуњавати службеним писмом, користити фонт Times New Roman, величине 12, у Unicode распореду (Microsoft Word 2000 - 2003).

Пријавни формулар

Резиме

Пријаве на конкурс могу се послати најкасније до 31. децембра 2008. године, искључиво препорученом пошиљком на адресу: Завод за унапређивање образовања и васпитања, Центар за професионални развој запослених у образовању, Фабрисова 10, 11040 Београд, поштански фах 2, уз назнаку: „за конкурс“. Непотпуна и неблаговремено послата документација неће бити разматрана.

О резултатима конкурса Завод ће у писаној форми обавестити учеснике најкасније до 31.03.2009. године.

ДОПУНА ЗА КОНКУРС:

У циљу унапређивања понуде програма стручног усавршавања, позивамо Вас да приликом пријављивања у оквиру одређених области размислите о програмима који обухватају следеће теме. Области: Српски језик,књижевност, библиотекарство: - програми из методике наставе српског језика; Математика и информатика: - стручни и методички програми из информатике, а не обуке за рад на рачунару; Друштвене науке: - програми који се базирају на коришћењу савремене литературе; Природне науке: -програми из предмета хемија; Средње стручно образовање: - програми из методике наставе средње стручног образовања, - уколико аутори предлажу програмске пакете, да доставе потврду о лиценци; Уметности: - програми који се ослањају на наставни план и програм, - програми за музичке инструменте којих нема у Каталогу за 2008/09. год.; Предшколско васпитање и образовање: - програми о методици припремног предшколског програма, - програми за рад са децом на јасленом узрасту , - програми о тимском раду у предшколској установи; Деца са посебним потребама: - програми подршке и рада са даровитим ученицима, - индивидуални планови подршке за децу и ученике (како се пишу, ко их пише, како се реализују, када се и зашто врши ревизија).

НАГРАДНИ КОНКУРС за основне и средње школе „КРЕАТИВНА ШКОЛА 2008/2009.“

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Фабрисова 10, 11000 Београд у сарадњи са Мicrosoft-oм расписује НАГРАДНИ КОНКУРС за основне и средње школе „КРЕАТИВНА ШКОЛА 2008/2009.“

Конкурс је намењен основним и средњим школама које у оквиру пројекта „Размена искустава коришћењем информационих технологија“ представљају примере добре праксе наставе и остваривање садржаја програма применом информационих технологија. Радови пристигли на Конкурс биће узети у обзир за формирање „Базе знања“ коју ће моћи да користе сви у образовању. Право учешћа на Kонкурсу имају тимови, који треба да буду састављени од три члана . Ако сте наставник (разредне или предметне наставе) или стручни сарадник и запослени сте у основним и средњим школама, ако примењујете новине у настави и желите да их поделите са колегама, позивамо Вас да пријавите тим на Конкурс и тиме допринесете размени примера добре праксе. Потребно је да се сви заинтересовани тимови пријаве за учешће на Конкурсу регистровањем на сајту Завода

Основне школе

Средње школе

Регистрација тимова 27.10.2008.-28.11.2008. 24.11.2008.-16.01.2009.
Достављање радова 24.11.2008.-16.01.2009. 19.01.2009.-06.03.2009.

Рад би требало да представља приказ тематске целине наставне јединице која је обавезно реализована на најмање три, а највише пет часова. Важно је да рад садржи новину у процесу наставе и учења, да буде применљив у педагошкој пракси и да омогућава активно учешће ученика у процесу наставе и учења. Ове године саставни део пријављеног рада је и упитник за самовредновање. Рад би требало представити у задатом обрасцу PPT презентације, који се може преузети са сајта Завода. Величина презентације мора бити до 2MB (у зипованом или оригиналном PPT облику) .

Упутство за попуњавање и достављање PPT презентације

Резултати конкурса биће објављени до половине маја 2009. године. Свечана додела награда предвиђена је за крај школске године, у месецу јуну 2009 . За прва три најбоља рада (и за основне и средње школе) предвиђене су следеће награде: Прва награда: Лаптоп за сваког члана тима . Друга награда: Дигитална камера за сваког члана тима . Трећа награда: Дигитални фотоапарат за сваког члана тима . Све додатне информације могу се добити преко наведеног сајта Завода или на телефон Завода 011/208-19-08.