Видео клип ОШ "Херој Радмила Шишковић" са YouTube.com

уторак, 04. новембар 2008.

КОНКУРС за одобравање програма стручног усавршавања запослених у образовању и васпитању за школску 2009/2010. годину

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
за одобравање програма стручног усавршавања запослених у образовању и васпитању за школску 2009/2010. годину

Документација за учешће на Конкурсу мора да садржи следеће прилоге: 1. попуњен формулар на највише осам страна куцаног текста А4 формата (у писаној и електронској форми - компакт диску) 2. резиме програма на једној страни куцаног текста А4 формата (у писаној и електронској форми - компакт диску) 3. детаљан опис садржаја и врста активности на највише 4 стране куцаног текста А4 формата (у писаној и електронској форми - компакт диску) 4. писана препорука установе која подржава програм 5. својеручно потписана изјава реализатора да ће изводити предложени програм, 6. доказ о уплати 6.000,00 динара на име покрића трошкова стручних и административно-техничких трошкова на текући рачун Завода број 840-2033666-42, сврха уплате „учешће на конкурсу“

Писану препоруку из тачке 4. може издати само установа, стручно друштво, односно институција регистрована за обављање делатности у области образовања и васпитања. Конкурсну документацију је потребно попуњавати службеним писмом, користити фонт Times New Roman, величине 12, у Unicode распореду (Microsoft Word 2000 - 2003).

Пријавни формулар

Резиме

Пријаве на конкурс могу се послати најкасније до 31. децембра 2008. године, искључиво препорученом пошиљком на адресу: Завод за унапређивање образовања и васпитања, Центар за професионални развој запослених у образовању, Фабрисова 10, 11040 Београд, поштански фах 2, уз назнаку: „за конкурс“. Непотпуна и неблаговремено послата документација неће бити разматрана.

О резултатима конкурса Завод ће у писаној форми обавестити учеснике најкасније до 31.03.2009. године.

ДОПУНА ЗА КОНКУРС:

У циљу унапређивања понуде програма стручног усавршавања, позивамо Вас да приликом пријављивања у оквиру одређених области размислите о програмима који обухватају следеће теме. Области: Српски језик,књижевност, библиотекарство: - програми из методике наставе српског језика; Математика и информатика: - стручни и методички програми из информатике, а не обуке за рад на рачунару; Друштвене науке: - програми који се базирају на коришћењу савремене литературе; Природне науке: -програми из предмета хемија; Средње стручно образовање: - програми из методике наставе средње стручног образовања, - уколико аутори предлажу програмске пакете, да доставе потврду о лиценци; Уметности: - програми који се ослањају на наставни план и програм, - програми за музичке инструменте којих нема у Каталогу за 2008/09. год.; Предшколско васпитање и образовање: - програми о методици припремног предшколског програма, - програми за рад са децом на јасленом узрасту , - програми о тимском раду у предшколској установи; Деца са посебним потребама: - програми подршке и рада са даровитим ученицима, - индивидуални планови подршке за децу и ученике (како се пишу, ко их пише, како се реализују, када се и зашто врши ревизија).

НАГРАДНИ КОНКУРС за основне и средње школе „КРЕАТИВНА ШКОЛА 2008/2009.“

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Фабрисова 10, 11000 Београд у сарадњи са Мicrosoft-oм расписује НАГРАДНИ КОНКУРС за основне и средње школе „КРЕАТИВНА ШКОЛА 2008/2009.“

Конкурс је намењен основним и средњим школама које у оквиру пројекта „Размена искустава коришћењем информационих технологија“ представљају примере добре праксе наставе и остваривање садржаја програма применом информационих технологија. Радови пристигли на Конкурс биће узети у обзир за формирање „Базе знања“ коју ће моћи да користе сви у образовању. Право учешћа на Kонкурсу имају тимови, који треба да буду састављени од три члана . Ако сте наставник (разредне или предметне наставе) или стручни сарадник и запослени сте у основним и средњим школама, ако примењујете новине у настави и желите да их поделите са колегама, позивамо Вас да пријавите тим на Конкурс и тиме допринесете размени примера добре праксе. Потребно је да се сви заинтересовани тимови пријаве за учешће на Конкурсу регистровањем на сајту Завода

Основне школе

Средње школе

Регистрација тимова 27.10.2008.-28.11.2008. 24.11.2008.-16.01.2009.
Достављање радова 24.11.2008.-16.01.2009. 19.01.2009.-06.03.2009.

Рад би требало да представља приказ тематске целине наставне јединице која је обавезно реализована на најмање три, а највише пет часова. Важно је да рад садржи новину у процесу наставе и учења, да буде применљив у педагошкој пракси и да омогућава активно учешће ученика у процесу наставе и учења. Ове године саставни део пријављеног рада је и упитник за самовредновање. Рад би требало представити у задатом обрасцу PPT презентације, који се може преузети са сајта Завода. Величина презентације мора бити до 2MB (у зипованом или оригиналном PPT облику) .

Упутство за попуњавање и достављање PPT презентације

Резултати конкурса биће објављени до половине маја 2009. године. Свечана додела награда предвиђена је за крај школске године, у месецу јуну 2009 . За прва три најбоља рада (и за основне и средње школе) предвиђене су следеће награде: Прва награда: Лаптоп за сваког члана тима . Друга награда: Дигитална камера за сваког члана тима . Трећа награда: Дигитални фотоапарат за сваког члана тима . Све додатне информације могу се добити преко наведеног сајта Завода или на телефон Завода 011/208-19-08.

четвртак, 21. август 2008.

К О Н К У Р С за доделу стипендија редовним ученицима/цама уписаним у први, други, трећи и четврти разред средње школе у школској 2008/2009. години

Министарство рада и социјалне политке Републике Србије

расписује

К О Н К У Р С

за доделу стипендија редовним ученицима/цама уписаним у први, други, трећи и четврти разред средње школе у школској 2008/2009. години

I УСЛОВИ КОНКУРСА

На конкурс могу да се пријаве редовни ученици/це уписани у први, други, трећи или четврти разред средње школе, са седиштем на територији Републике Србије, у школској 2008/2009. години, који нису остварили стипендију, ученички кредит или сличан облик давања по другом основу односно из другог извора финансирања, а који испуњавају следеће услове:

Материјални статус

Социјални критеријуми по којима ће се вршити селекција:

• Породица у којој живи, или сам ученик/ца, остварује право на материјално обезбеђење, по Закону о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана • Уколико ученик/ца има статус избеглог лица и живи у породици у којој одрасли члан/чланови, у претходна три месеца у односу на месец подношења захтева за стипендију, има/имају укупан просечни месечни нето приход/приходе који подељен/подељени на све чланове породице даје износ који је испод износа неопорезивог дела зараде, утврђеног за исте месеце у складу са Законом о порезу на доходак грађана.

Ученику/ци који/која припада осетљивој групи деце без родитељског старања на смештају у установи социјалне заштите или другој породици, као и ученику/ци са инвалидитетом који живе у хранитељској породици, додељује се максимални број бодова по основу социјалних критеријума.

Припадност осетљивој друштвеној групи

Припадност детета некој од осетљивих друштвених група, и то:

 • Ученици/це без родитељског старања:
  • који се налазе на смештају у установи социјалне заштите;
  • који се налазе на смештају у другој породици (хранитељству);
  • који живе у сродничким породицама (сродничко хранитељство) и/или су под старатељством, а на смештају су у сродничкој породици, по одлуци центра за социјални рад
 • Ученици/це који живе са једним родитељем (самохрани разведени родитељи, самохрани родитељ а други родитељ није жив, или је проглашен за умрлог, или се налази у иностранству а није му познато пребивалиште нити боравиште).
 • Ученици/це ромске националности
 • Ученици/це са инвалидитетом
  • који се налазе на смештају у другој породици (хранитељству);
  • који живе у сродничкој породици (сродничко хранитељство) и/или су под старатељством а на смештају су у сродничкој породици, по одлуци центра за социјални рад;
  • који живе са родитељима, односно у својој породици
 • Ученици/це са хроничним болестима
 • Ученици/це – деца несталих и киднапованих лица са Косова и Метохије и из република бивше СФРЈ
 • Ученици/це са избегличким статусом
 • Ученици/це са статусом расељеног лица са Косова и Метохије
 • Ученици/це повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици/це
 • Ученици/це из породица у којима је један од чланова/ица особа са инвалидитетом

Успех у школовању

Ученик/ца који/која испуњава један од социјалних критеријума, испуњава услове за доделу стипендије:

 • Уколико први пут уписује односно похађа I, II, III или IV разред средње школе, а током школовања у претходна три разреда, остварио/ла је најмање добар успех, с тим што може у највише једном од претходна три разреда, изузетно, остварити и довољан успех.

II ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ, РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРИЈАВАМА

Ученику/ци се одобрава исплата стипендије за време трајања редовне наставе коју похађа, за период од 10 месеци.

Месечни износ стипендије по кориснику/ци за школску 2008/09. годину је 3 840,00 РСД.

Заинтересовани кандидати/ткиње могу поднети пријаву на конкурс, искључиво на прописаном обрасцу, уз сва потребна документа средњој школи коју ученик/ца похађа. Заинтересовани кандидати/киње могу бесплатно преузети прописани образац пријаве на конкурс, списак потребних докумената, као и Правила за доделу стипендија, у средњој школи.

Рок за пријављивање на конкурс почиње одмах по објављивању овог конкурса и завршава се закључно са 15. септембром 2008. године.

Школа је дужна да у року од 8 дана од затварања конкурса, уз сачињен и оверен контролни списак пријављених кандидата/киња (на прописаном обрасцу), поднете пријаве и конкурса документа достави Министарству рада и социјалне политике Републике Србије, Јединици за управљање пројектом Формирање фонда за стипендирање сиромашних средњошколаца, Булевар Михајла Пупина 2, Београд, канцеларија 111 са назнаком „За Конкурс за доделу стипендија за средњошколце“.

Конкурсне пријаве поднете од неовлашћених лица, као и непотпуне и неблаговремене пријаве, неће бити разматране.

Документовани писани приговори на Предлог листе кандидата/киња за стипендију, подносе се у року од 15 дана од дана њеног оглашавања и достављају директно на горе наведену адресу, са назнаком „Приговор на Предлог листе за доделу стипендија за средњошколце“.

Надлежни орган за доделу стипендија дужан је да у року од 30 дана по истеку конкурсног рока, формира Коначну листу ученика/ца и донесе одлуку о додели стипендија. Коначна листа корисника стипендија биће дистрибуирана школама на територији Републике Србије и објављена на веб сајту.

Све додатне информације могу се добити на телефон 011/301 4111 или преко веб-сајта www.minrzs.sr.gov.yu или www.prsp.sr.gov.yu
Прилози:

понедељак, 09. јун 2008.

Представљање савремених наставних средства

У склопу сарадње „Паланачке гимназије“ и Општине Смедеревска Паланка са Заводом за унапређење образовања и васпитања и фирме АGE на чијем челу је проф. Др Милан Распоповић, биће представљена савремена наставна средства:
 • интерактивна радна табла (удружује снагу рачунара и пројектора)
 • дигитални електронски комплети за демонстрацију и вежебе из природних наука (физика, хемија и биологија).
Место одржавања: Свечана сала "Паланачке гиманзије" Време одржавања презентације: среда, 11. јун 2008. године у 11:00 Коме је намењена презентација: професорима и наставницима природних наука, математике и информатике.

субота, 07. јун 2008.

Акција "Еунет за 5 - награђујемо одличне ученике основних и средњих школа"

Циљ акције је да се награде сви одлични ученици у земљи. Награда је бесплатан ДиалУп Интернет у периоду од 01. јула до 01. септембра 2008. године. Ученици поклон могу да активирају на свим наплатним местима ЕУнета, од 01. јула 2008. У акцију су укључене све основне и средње школе у Србији , а процена је да ће ове године бити 150.000 ђака са одличним успехом. Свим осталим основцима и средњошколцима, који ову школску годину нису завршили са одличним успехом, као и студентима државних и приватних факултета, ЕУнет је у истом временском периоду спремио летње промотивне цене за флат диал-уп у износу од 450 динара за месец дана и два месеца ЕУнет АДСЛ-а по цени једног уколико се пријаве до краја августа. Акцијом "ЕУнет за 5" ЕУнет жели да награди знање и успех. Намера је да млади стекну практичне вештине коришћења интернет техниологије, неопходне сваком информационом друштву. "ЕУнет за 5" део је дугорочног ЕУнет програма "Интернет у школама", у који је већ укључено преко 60 средњих школа. Као водећи Интернет провајдер у земљи, ово је наш допринос стратешком националном плану развоја информационог друштва. Критеријуми за акцију 1. Ко има право на награду?

 • Право на награду имају сви ученици основних и средњих школа који са одличним успехом заврше школску 2007/2008 годину.

2. Шта је награда?

 • Награда је бесплатан ЕУнет ФлатДиалУп у периоду од 01.јула до 01.септембра.

3. Како се реализује награда? Ученици који су остварили право на награду могу је реализовати:

 • доношењем фотокопије сведочанства на ЕУнет наплатна места
 • слањем скенираног сведочанства на е-маил адресу admin@eunet.yu. Потребно је да у е-маил-у ученик наведе и своје ЕУнет корисничко име.

Уколико ученик нема регистрован ЕунетДиал-ин налог потребно је да попуни формулар за регистрацију који може преузети на адреси http://www.eunet.rs/documents/pdf_formulari/Dial-in_EUnet_za5.pdf 4. Које су додатне погодности које остварују сви ученици основних и средњих школа и студенти? Сви ученици у оквиру ЕУнетовог националног програма "Интернет школама" добијају:

 • Унет ФлатДиалУп по промотивној цени од 450 дин
 • Два месеца ЕУнет АДСЛ-а по цени једног за кориснике који се пријаве за сервис у периоду од 01.јула до 01.септембра.

5. Да ли награда мозе да се пренесе на треће лице?

 • Награда не може да се пренесе на треће лице.

6. У ком периоду траје акција?

 • Акција траје од 01. јула до 01. септембра 2008. године.

Све додатне информације могу се добити преко ЕУнет Инфо Центра 0800 300 400 или на wеб адреси http://www.eunet.rs/eunetza5.

четвртак, 08. мај 2008.

Отворен је фестивал дечијег сценског стваралаштва МАДЕС - Церовац 2008.

Данас је свечано отворен фестивал дечијег сценског стваралаштва МАДЕС - Церовац 2008. Приказане су прве две представе:

1. О.Ш. « Херој Радмила Шишковић » - См. Паланка « Прва журка » режија: Мирослав Михајловић
2. О.Ш. « Лазар Станојевић » - Ратари « Свемиронична бајка » режија: Славко Јокић, Сузана Стевановић
Албум са фотографијама можете погледати на адреси.
2008-05-08: Церовац>Фестивал МАДЕС>2. представа
2008-05-08: Церовац>Фестивал МАДЕС>Између две представе
2008-05-08: Церовац>Фестивал МАДЕС>1. представа-"Прва журка"
2008-05-08: Церовац> Отварање фестивала МАДЕС
2008-05-08: Церовац>Фотографије пре отварања фестивала МАДЕС

понедељак, 05. мај 2008.

Програм Фестивала дечијег сценског стваралаштва МАДЕС - Церовац 2008.

I дан 08.05.2008. год. ( четвртак)

1. О.Ш. « Херој Радмила Шишковић » - См. Паланка

« Прва журка »

режија: Мирослав Михајловић

Почетак у 16.30 сати

2. О.Ш. « Лазар Станојевић » - Ратари

« Свемиронична бајка »

режија: Славко Јокић, Сузана Стевановић

Почетак у 18.00 сати

II дан 09.05.2008. год. ( петак )

1. О.Ш. « Радомир Лазић » - Азања

« Краљевски фестивал »

режија: Игор Радовановић, Весна Ђорђевић

Почетак у 16.30 сати

2. О.Ш. « Брана Јевтић » - Кусадак

« Београд некад и сад »

режија: Ружа Крстић

Почетак у 18.00 сати

III дан 10.05.2008. год. ( субота )

1. КУД „Азања“ - Азања

« Вашар у Тополи »

режија: Виолета Кељаћ, Невенка Палић

Почетак у 14.00 сати

2. О.Ш. « Вук Караџић » - См. Паланка

« Девојка цара надмудрила или

кокошке умиру од љубави“

режија: Нада Вулићевић и Славенка Стојановић

Почетак у 15.30 сати

IV дан 12.05.2008. год. ( понедељак )

1. О.Ш. « Милија Ракић » - Церовац

« Да ли ће дамојед да заволи сладолед »

режија: Јована Аврамовић ,

Почетак у 16.00 сати

2. О.Ш. „ Олга Милошевић“ – См. Паланка

« Лајање на звезде »

режија: Слађана Симовић

Почетак у 17.30 сати

3. Балетски студио „АРАБЕСК“ ,Смед.Паланка

Почетак у 18.10 сати

4. Градско позориште – Смед. Паланка

„ Мачак Спак“

Режија: Драгана Мирчевски

Почетак у 18.30 сати

5. Плесна група ОШ „ Милија Ракић“ – Церовац

Почетак у 19.10 сати

Додела признања и диплома у 19.30 сати

Додатне информације:

понедељак, 31. март 2008.

Канцеларија за Национални инвестициони план данас је објавила ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Канцеларија за Национални инвестициони план данас је објавила ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА. Објављујемо позив у целини.
Република Србија ВЛАДА КАНЦЕЛАРИЈА ЗА НАЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН Број: 454-00-01/2008-01 Београд, 27. март 2008. године

На основу члана 4. cтав 3. Уредбе о поступку по коме се бирају пројекти за Национални инвестициони план и поступку по коме се Национални инвестициони план спроводи („Службени гласник РС“, број 29/08)

Канцеларија за Национални инвестициони план објављује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА

1. Предмет јавног позива је пријављивање пројеката за средства из Националног инвестиционог плана Републике Србије за буџетску 2009. годину.

2. Пројекaт се може пријавити од 31. марта до 15. маја 2008. године.

3. Право пријављивања пројекта имају овлашћени подносиоци пријаве пројеката, одређени чланом 5. Уредбе о поступку по коме се бирају пројекти за Национални инвестициони план и поступку по коме се Национални инвестициони план спроводи, и то:

 • министарствo,
 • Канцеларија за НИП,
 • државни орган и организацијa,
 • јавнa установa,
 • аутономна покрајина,
 • oпштина,
 • град,
 • град Београд,
 • удружења грађана.

Пројекат могу заједнички да пријаве више овлашћених подносилаца.

4. Стратешки приоритети, чијем остварењу треба да допринесу пројекти НИП-а, јесу:

 • 1) развој инфраструктуре која ће допринети одрживом економском развоју, побољшању животног стандарда, смањењу сиромаштва, смањењу зависности од климатских промена, заштити и очувању животне средине и равномерном регионалном развоју;
 • 2) повећање запослености;
 • 3) образовање усмерено на стицање знања и способности потребних за раст и повећање конкурентности националне економије и технолошки развој;
 • 4) рурални развој;
 • 5) привредни и социјални развој Косова и Метохије, ради стварања услова за опстанак Срба на Косову и Метохији и за повратак интерно расељених лица на Косово и Метохију.

5. Пројекaт се пријављујe тако што се попуњава Oбразац 1 - Пријава пројекта за Национални инвестициони план Републике Србије за 2009. годину, на интернет страници Канцеларије за НИП ( www.nip.sr.gov.yu ).

Пројекти НИП-а чије се спровођење наставља у наредној години (раније одобрен пројекти) морају се пријавити на исти начин.

6. Непотпуна пријава, пријава која има друге формалне недостатке и пријава која није благовремена не узима се у разматрање.

7. Оцена и одабир пројеката обављаће се у складу са Уредбом о поступку по коме се бирају пројекти за Национални инвестициони план и поступку по коме се Национални инвестициони план спроводи.

8. По оцени пројеката, Канцеларија за НИП рангира пројекте према утврђеним критеријумима, распоређује их према корисницима буџета у чијим би буџетским разделима, с обзиром на надлежност, требало да буду пројекти и сачињава нацрт листе пројеката за финансирање из средстава НИП-а РС у 2009. години. Пошто министар задужен за спровођење НИП-а размотри и одобри нацрт листе пројеката упућује га Влади ради усвајања.

9. Oдобрена листа пројеката биће објављена у Службеном гласнику Републике Србије и на интернет страници Канцеларије за НИП.

Све додатне информације могу се добити у Канцеларији за Национални инвестициони план на телефону: 011 20 20 059.


Са линка са сајта Национални инвестициони план.
Корисна документација:

понедељак, 24. март 2008.

Ликовни конкурс шпанске организације „Peace and Cooperation“

У прилогу достављамо Информацију о ликовном конкурсу шпанске организације „Peace and Cooperation“, у оквиру кога се школама додељује међународна награда. Тема конкурса је: „Вода за све“.

четвртак, 20. март 2008.

Фестивал "Мала дечија сцена"

У току је пријављивање за Фестивал МАДЕС (Мала дечија сцена) који ће се одржати у Церовцу од 08. до 13. маја 2008. Потребна документација:

У току фестивала, као пратеће манифестације, организују се тематске изложбе, ревије филмова, стручна саветовања и разговори, концерти, књижевне вечери и слично.

За све информације обратити се ОШ '' Милија Ракић '' Церовац
У току трајања фестивала контакт телефони су:
 • 026/ 383 053 (Школа)
 • 026/ 383 000 (МЗ Церовац)
Блог Фестивала је на адреси festival-mades.blogspot.com.

субота, 15. март 2008.

У ОШ "Херој Радмила Шишковић" одржано је Општинско такмичење из математике Смедеревске Паланке за ученике основних школа

Данас је у ОШ "Херој Радмила Шишковић" одржано Општинско такмичење из математике Општине Смедеревска Паланка за ученике основних школа на коме је учествовало 215 ученика и то 65 ученика 3. разреда, 64 ученика 4. разреда, 37 ученика 5. разреда, 20 ученика 6. разреда, 15 ученика 7. разреда и 14 ученика 8. разреда. Резултати су у следећим фајловима

уторак, 04. март 2008.

Електронски курс ”Дигитални филмови у настави”

Кроз свој програм Партнер у учењу Microsoft пружа помоћ у стручном усавршавању наставника и осавремењавању образовних програма, ради унапређења наставе и процеса учења. Најновији електронски курс je Дигитални филмови у настави

„Дигитални филмови у настави” је електронски курс стручног усавршавања наставника Електронског факултета у Нишу, прављен за програм Мајкрософта “Партнер у учењу“ посвећен дигиталним филмовима у настави који има три циља:

 • да помогне наставницима да савладају вештину прављења филмова коју могу искористити за припрему својих наставних материјала кроз лекције о прављењу дигиталног филма у програму „Муви Мејкер“
 • да понуди добар образовни материјал за ученике који наставници могу да искористе на часовима за подучавање основа дигиталног филма (материјал је подељен у 3 лекције) у програму „Муви Мејкер“
 • да понуди савете за подучавање ученика уз помоћ ових материјала и идеје за наставнике о томе како могу да примене ову обуку за нове пројекте са ученицима у настави (кроз размену мишљења између самих наставника, на форумима посвећеним овој теми).
 • Курс траје месец дана и састоји се из 4 лекције које се наставницима достављају на недељном нивоу.

  Нема тестирања знања наставника.

  Курс није акредитован код Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије.

  Награде за учеснике курса се додељују искључиво на основу учешћа на форумима.

  Прва лекција курса је посвећена педагошком уводу у тему курса и идејама за употребу дигиталних филмова у настави, а следеће три лекције покривају технику израде дигиталног филма који не тражи предзнање полазника у области израде дигиталних филмова. Симболичне награде за учеснике који су највише помогли колегама у савладавању градива курса и унапређивању процеса наставе су:

  • 3 дигиталнафотоапаратаА560 саштампачемфотографија
  • 7 ВебкамераМајкрософтЛајфкемВX-300
  • 5 Кењон Ноутбук Мек ЦН-НП1
  • 5 МС читача отисака прстију
  • 10 софтверских пакета Мајкрософт Студент са Енкартом (добитнике награда одређују модератори курса).

  КУРС ЈЕ НАМЕЊЕН СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ СВИХ НАСТАВНИКА, А НЕ САМО НАСТАВНИКА ИНФОРМАТИКЕ.

  Додатне информације и пријављивање на курс је на адреси http://www.pil-vb.net.

  Трајање курса:4 недељe Време за изучавање једне лекције: 60 минута

  среда, 20. фебруар 2008.

  Четвртак, 21. фебруар 2008. године нерадан дан за све школе у Србији

  Сапштење Министарства просвете, 20. фебруар 2008. године

  Поштујући вољу грађана Републике Србије, а у складу са политиком Владе и законским овлашћењима, Министарство просвете донело је одлуку да четвртак, 21. фебруар 2008. године, за све школе на територији Републике Србије буде нерадан дан.

  Министарство просвете је ову одлуку донело како би се омогућило присуство просветних радника из целе Србије великом народном скупу у Београду – Косово је Србија, против једностраног и противправног проглашења независности јужне српске покрајине Косово и Метохија.

  субота, 09. фебруар 2008.

  ИКТ У НАСТАВИ 2008.

  Информација са сајта http://cnti.info.

  ИКТ У НАСТАВИ 2008

  Поштовани наставниче,

  ИКТ У НАСТАВИ 2008 је део иницијативе „Партнер у учењу“ (Partners in Learning) којом компанија Microsoft у сарадњи са Центром за развој и примену науке, технологије и информатике (ЦНТИ), жели да пружи подршку предавачима у настојању да уведу технологију у своје учионице и тиме унапреде наставу. У нашој земљи конкурс се спроводи по други пут. Материјали за наставу су иницијално креирани од стране ISTE (International Society for Techology in Education), а за потребе нашег образовног система су прилагођени од стране ЦНТИ-а. Од наставника и ученика се очекује нешто ново, потребна им је стручност у сарадњи, комуникацији и управљању информацијама - вештине 21. века.

  Конкурс је намењен свим наставницима и изазов конкурса је могуће применити у свим предметима који се реализују у редовној и додатној настави као и на секцијама.

  Основни концепт конкурса се базира на реализацији добро осмишљене проблемске наставе уз примену информационо-комуникационе технологије, која ученицима и наставницима нудил нову, интердисциплинарну форму комуникације, наспрам фронталне наставе која је практично доминантни облик рада у нашој учионици. Наставник узима улогу медијатора, тренера, саветника који помаже ученику да учи кроз истраживање.

  Ко може да учествује?

  Наставници свих предмета у основним и средњим школама који пројекат реализују са ученицима од 11. до 18. године старости, организовани у тимове. Један наставник може да учествује у пријави на конкурс само са једним одељењем из основне или средње школе из Србије. Једно одељење може да води и више наставника у сарадњи, с тим што се број награда неће увећавати према броју наставника.

  Које су награде за победнике конкурса?

  За најбоље реализације наставних јединица предвиђене су награде наставницима и ученицима које ће бити додељене на завршној свечаности. У оквиру обе такмичарске категорије (основних и средњих школа) биће подељена по једна награда за прво, друго и треће место.

  Награде за наставнике су:

  • 1. награда: нотебоок рачунар
  • 2. награда: дигитална камера
  • 3. награда: дигитални фотоапарат

  Предвиђене су и лепе награде за ученике победничких тимова. Сви радови биће објављени на посебној wеб страници.

  Како реализовати пројекат ?

  Наставник бира цело одељење или групу ученика (најмање 12 ученика), са којом ће реализовати пројекат, дели их на тимове, упознаје их са задатком и ставља изазов пред њих. На располагању има Упутство за реализацију. Циљ пројекта је да се истраживањем научи што више о теми. Тимови ученика истражују и активно учествују у разради наставне јединице уз помоћ савремених ИК технологија у укупном трајању од четири школска часа. Сваки час биће праћен наставниковом припремом за час и фотографијама. Током процеса планирања, за наставника је важно да уочи и дефинише знања, вештине и ставове које очекује да ће ученици стећи током свих активности рада.

  Које су теме?

  1. Највећи светски хероји

  Ученици истражују светске културе и испитују хероје из прошлости који се још увек поштују у тим културама, а затим креирају књигу (са дизајном корица) или презентацију о пет највећих светских хероја по њиховом избору.

  2. Велика књига великих мислилаца

  Ученици истражују прошлост и значај Нобелове награде, као и животе и достигнућа добитника награде, а затим креирају књигу (са дизајном корица) или презентацију о пет одабраних нобеловаца.

  Какав је распоред конкурса?

  • Време пријаве пројекта: од 1. фебруара до 30. априла 2008. год.
  • Рок за пријем радова: од 1. маја 2008. год. до 15. јул 2008. год.
  • Рок за објављивање резултата: 15. септембар 2008. год.
  • Свечана додела награда: крајем септембра 2008. год.

  Потребни обрасци и упутства

  Кликните испод на понуђене ставке да бисте преузели потребне обрасце и упутства.

  Обрасци:

  Упутства:

  Пријава на конкурс

  Пријављивање се врши слањем попуњеног пријавног листа искључиво на е-маил: ict@cnti.info. Пријавни лист попунити у фонту Тимес Неw Роман. Обавештење о пријему Ваше поруке добићете аутоматски на е-маил адресу са које сте послали пријаву.

  ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ИЗ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА У ШКОЛСКОЈ 2007/2008 ГОДИНИ

  Информација са сајта http://cnti.info.

  МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА

  ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ И ПРИМЕНУ НАУКЕ, ТЕХНОЛОГИЈЕ И ИНФОРМАТИКЕ

  ДРУШТВО МАТЕМАТИЧАРА СРБИЈЕ

  ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ИЗ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА У ШКОЛСКОЈ 2007/2008 ГОДИНИ

  Републичко такмичење из Информатике и рачунарства у организацији Друштва математичара Србије и Центра за развој и примену науке, технологије и информатике школске 2007/2008 за ученике оновне школе одржаће се према календару такмичења Министарства просвете и спорта.

  Више о такмичењу прочитајте овде:

  Основне одредбе

  Правилник и пропозиције за такмичење из области Информатике и рачунарства ученика основне школе усаглашен је са «Стручним упутством о организовању такмичења ученика основне школе» које је издало Министарство просвете и спорта (Број: 611-00-000095/2006-03 у Београду: 21.02.2006.).

  Приликом уписа у средњу школу, ученику осмог разреда основне школе који освоји прво, друго и треће место на такмичењу додељују се бодови у складу са чланом 5. Правилника о упису ученика у средњу школу (''Службени гласник РС'', бр. 43/04). Овим Правилником прописани су наставни предмети из којих се ученику додељују бодови и то: из српског језика, матерњег језика националне мањине, страног језика, историје, математике, физике, хемије, биологије, географије, Информатике и рачунарства, музичке, ликовне и физичке културе.

  Такмичење из Информатике и рачунарства је ваннаставна активност ученика, која се организује у циљу представљања стеченог знања, умења и вештина из ове области образовно-васпитног рада. Такмичењем се вреднују и рангирају наставна постигнућа и стваралаштво ученика.

  Циљ такмичења је представљање постигнућа и резултата образовно-васпитног рада учесника такмичења – ученика, наставника и школе.

  Задаци такмичења су:

  • провера нивоа усвојеног и стеченог знања ученика,
  • рангирање степена и нивоа постигнућа ученика,
  • афирмација наставних резултата,
  • јавно представљање стечених знања, умења, вештина и стваралаштва ученика.

  Организатори такмичења и су Министарство просвете и спорта, Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Друштво математичара Србије и други организатори у сарадњи са Министарством просвете и спорта.

  II Врсте и нивои такмичења

  Такмичење из информатике и рачунарства спроводи се на следећим нивоима:

  • школско такмичење
  • општинско такмичење
  • окружно/градско такмичење
  • републичко такмичење

  Школско такмичење је обавезни ниво такмичења. Организује га стручно веће школе за Информатику и рачунарство, за све ученике од V до VIII разреда. На вишем нивоу такмичења могу да учествују само ученици школа које су организовале школско такмичење.

  Општинско такмичење организују општински активи стручног друштва за Информатику и рачунарство.

  На општинском такмичењу учествују најбоље пласирани ученици са школских такмичења.

  Окружна такмичења организују школе и Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Друштво математичара Србије као и други организатори у сарадњи са Министарством просвете и спорта.

  Тестови и задаци се дистрибуирају школама домаћинима преко школских управа Министарства просвете.

  Ко може да учествује?Учешће на такмичењу могу да узми сви ученици узраста од V до VIII разреда основне школе који остваре одговарајући успех на школским такмичењима у складу са стручним упутством Mинистарства просвете и спорта.

  Такмичари се пласирају на следећи ниво такмичења уколико остваре одређени успех и достигну одређени бодовни прaг (детаљније у стручном упутству за реализацију такмичења Министарства просвете или у правилнику).

  Извршни организатори:

  Министарство просвете и спорта републике Србије, Београд

  11000 Београд - Немањина 22-24

  Тел/Факс: 011/26-58-439

  web: http://www.mps.sr.gov.yu/

  Друштво математичара Србије

  Кнез Михаилова 35/IV П.О. Боx 355

  11000 Београд

  Тел/фаx: + 381 11 30 36 819

  web: http://www.dms.org.yu/

  Центар за развој и примену науке, технологије и информатике – Нови Сад

  21000 Нови Сад - Булевар ослобођења 39

  Тел/Факс: +381 21 442 352

  web: http://www.cnti.info

  Покровитељ: Министарство просвете и спорта РепObjavi postублике Србије, Београд

  Контакт особа:

  Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад:

  1. Јован Сандић +381 21 442352; +381 64 22 02 740