Видео клип ОШ "Херој Радмила Шишковић" са YouTube.com

уторак, 04. новембар 2008.

КОНКУРС за одобравање програма стручног усавршавања запослених у образовању и васпитању за школску 2009/2010. годину

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
за одобравање програма стручног усавршавања запослених у образовању и васпитању за школску 2009/2010. годину

Документација за учешће на Конкурсу мора да садржи следеће прилоге: 1. попуњен формулар на највише осам страна куцаног текста А4 формата (у писаној и електронској форми - компакт диску) 2. резиме програма на једној страни куцаног текста А4 формата (у писаној и електронској форми - компакт диску) 3. детаљан опис садржаја и врста активности на највише 4 стране куцаног текста А4 формата (у писаној и електронској форми - компакт диску) 4. писана препорука установе која подржава програм 5. својеручно потписана изјава реализатора да ће изводити предложени програм, 6. доказ о уплати 6.000,00 динара на име покрића трошкова стручних и административно-техничких трошкова на текући рачун Завода број 840-2033666-42, сврха уплате „учешће на конкурсу“

Писану препоруку из тачке 4. може издати само установа, стручно друштво, односно институција регистрована за обављање делатности у области образовања и васпитања. Конкурсну документацију је потребно попуњавати службеним писмом, користити фонт Times New Roman, величине 12, у Unicode распореду (Microsoft Word 2000 - 2003).

Пријавни формулар

Резиме

Пријаве на конкурс могу се послати најкасније до 31. децембра 2008. године, искључиво препорученом пошиљком на адресу: Завод за унапређивање образовања и васпитања, Центар за професионални развој запослених у образовању, Фабрисова 10, 11040 Београд, поштански фах 2, уз назнаку: „за конкурс“. Непотпуна и неблаговремено послата документација неће бити разматрана.

О резултатима конкурса Завод ће у писаној форми обавестити учеснике најкасније до 31.03.2009. године.

ДОПУНА ЗА КОНКУРС:

У циљу унапређивања понуде програма стручног усавршавања, позивамо Вас да приликом пријављивања у оквиру одређених области размислите о програмима који обухватају следеће теме. Области: Српски језик,књижевност, библиотекарство: - програми из методике наставе српског језика; Математика и информатика: - стручни и методички програми из информатике, а не обуке за рад на рачунару; Друштвене науке: - програми који се базирају на коришћењу савремене литературе; Природне науке: -програми из предмета хемија; Средње стручно образовање: - програми из методике наставе средње стручног образовања, - уколико аутори предлажу програмске пакете, да доставе потврду о лиценци; Уметности: - програми који се ослањају на наставни план и програм, - програми за музичке инструменте којих нема у Каталогу за 2008/09. год.; Предшколско васпитање и образовање: - програми о методици припремног предшколског програма, - програми за рад са децом на јасленом узрасту , - програми о тимском раду у предшколској установи; Деца са посебним потребама: - програми подршке и рада са даровитим ученицима, - индивидуални планови подршке за децу и ученике (како се пишу, ко их пише, како се реализују, када се и зашто врши ревизија).

Нема коментара: